Personvern

Veterinær Mina Røhr Heggelund, organisasjonsnummer 819576122 med besøksadresse Odalsvegen 4, 2080 Eidsvoll beskytter ditt personvern. Veterinær Mina Røhr Heggelund forsøker derfor alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte og overholde alle gjeldene lover og forskrifter om personvern.

I denne personvererklæringen gir Veterinær Mina Røhr Heggelund informasjon om hvordan Veterinær Mina Røhr Heggelund behandler ditt navn og din kontaktinformasjon for markedsføringsformål. Du får også informasjon om hvordan Veterinær Mina Røhr Heggelund lagrer personopplysninger ved kontakt med firmaet.

Veterinær Mina Røhr Heggelund er som praktiserende veterinær underlagt dyrehelsepersonelloven, dyrevelferdsloven, matloven, journalforskriften, bekjempelsesforskriften og forskrift om bruk av legemidler til dyr.

Hvilke personopplysninger behandles?

Veterinær Mina Røhr Heggelund behandler opplysninger om deg og ditt dyr som du har gitt muntlig over telefon, mail, sms, facebook eller ved konsultasjon. Disse opplysningene er vanligvis ditt navn, din kontaktinformasjon, opplysninger som er knyttet til ditt dyr og behandling av dyret, samt din betalingsinformasjon.

Ved ditt samtykke kan bilder av ditt dyr og din kontaktinformasjon brukes på Veterinær Mina Røhr Heggelunds facebookside og hjemmeside.

For hvilke formål behandles dine personopplysninger?

Veterinær Mina Røhr Heggelund behandler dine personopplysninger for alle de formål som er beskrevet nedenfor.

– Overholde gjeldene lover og forskrifter mv.

– Veterinær Mina Røhr Heggelund vil i den grad det er nødvendig bruke dine personopplysninger for å overholde gjeldene bokførings- og regnskapslovgivning.

– Ved henvendelse til Veterinær Mina Røhr Heggelund vil dine personopplysninger bli brukt til å gi deg og ditt dyr den beste behandlingen og de beste rådene for en vellykket behandling.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Dine opplysninger behandles i utgangspunktet kun av Veterinær Mina Røhr Heggelund. Dersom det er avtalt å sende inn prøver til et laboratorium eller annen dyreklinikk vil dine personopplysninger kunne bli brukt.

Dine personopplysninger vil også kunne bli brukt for å overholde gjeldene bokførings- og regnskapslovgivning.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Veterinær Mina Røhr Heggelund lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldene lov, regelverk, praksis eller myndighetsvedtak.

Veterinær Mina Røhr Heggelund lagrer dine opplysninger i maksimalt 10 år. Og ikke i noen tilfeller lenger enn til du trekker tilbake ditt samtykke ved å be Veterinær Mina Røhr Heggelund om å slette dine opplysninger.

Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?

Du har visse rettigheter vedrørende dine personopplysninger, se beskrivelse av dine rettigheter under. For å utøve dine rettigheter, kontakt gjerne Veterinær Mina Røhr Heggelund ved å sende e-post eller ringe på kontaktinformasjonen som er angitt innledningsvis i denne personvernerklæringen.

– Tilbaketrekking av samtykke: Personopplysninger basert på ditt samtykke , har du til enhver tid rett til å trekke tilbake hele eller deler av gitt samtykke til behandling av personopplysninger.

– Rett til innsyn: Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles på riktig måte og hvordan den behandles. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles.

– Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert uten unødig forsinkelse, samt ved å fremlegge informasjon få ufullstendige personopplysninger komplettert.

– Rett til sletting (Rett til å bli glemt): Du har, under visse forutsetninger, rett til å få personopplysninger om deg slettet. Slike forutsetninger oppstår hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn eller behandlet for, hvis du trekker tilbake ditt samtykke som ligger til grunn for behandlingen, hvis du protesterer mot behandlingen, og det ikke finnes noen berettiget mer tungtveiende grunn til å fortsette med behandlingen, når personopplysninger er blitt behandlet ulovlig eller om personopplysningene må slettes for å oppfylle rettslige forpliktelser som Veterinær Mina Røhr Heggelund er underlagt.

– Rett til begrensning av behandling: Du kan, under visse forutsetninger, kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Slike forutsetninger finnes hvis du bestrider riktigheten av opplysningene (men kun i periode som gjør det mulig for Veterinær Mina Røhr Heggelund å kontrollere dette), hvis behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg at personopplysningene slettes og i stedet ber om at bruken av personopplysningene begrenses, hvis du har behov for personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, selv om Veterinær Mina Røhr Heggelund ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, eller hvis du har gjort innsigelse mot behandlingen, og Veterinær Mina Røhr Heggelund ikke har kontrollert om vår berettigede interesse for å behandle dine personopplysninger veier tyngre enn din interesse om ikke å få dine personopplysninger behandlet.

– Rett til å protestere mot behandling: Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er basert på en interesseavveining. Hvis Veterinær Mina Røhr Heggelund ikke kan påvise berettigede mer tungtveiende grunner til behandlingen, vil dine personopplysninger ikke lenger bli behandlet for dette formålet.

– Rett til å klage: Du har rett til å klage til en kompetent tilsynsmyndighet (uten at det berører andre administrative midler eller rettsmidler). En slik klage inngis fortrinnsvis til myndigheten i den medlemsstat i EU/EØS der du har ditt verneting, der du jobber, eller der et brudd på gjeldene lover og forskrifter for personvern er påstått å ha funnet sted. Tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet.

– Rett til dataportabilitet: Du har også rett under visse forutsetninger til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Veterinær Mina Røhr Heggelund på en strukturert, alminnelig anvendt brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet foreligger når behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale og behandlingen er automatisert. Du har rett til overføring av personopplysningene direkte fra Veterinær Mina Røhr Heggelund til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.